Het algemene streefdoel:

"De leerlingen kunnen op een behendige, zelfredzame en kritische manier participeren aan de complexe, veranderlijke wereld waarin ze leven dan dat zowel in de rol van zender als ontvanger van mediacontent (de gezonden informatie en/of boodschap)."

Dit algemene streefdoel vertaalt zich in drie na te streven basiscompetenties waaronder onderliggende doelen zijn opgenomen:

  • ontwikkelen van mediageletterdheid (ME1)
  • ontwikkelen van mediawijsheid (ME2)
  • ontwikkelen van technische en instrumentele mediacompetentie (ME3)

De vermelde leerplandoelen slaan terug op kennis, vaardigheden en attitudes die samen een competentie uitmaken.  Deze leerplandoelen kunnen op verschillende beheersingsniveaus door de leerlingen worden verworven.

ME1 - Mediageletterdheid

Doel
Omschrijving
OD / ET
1.1
Zich bewust zijn van de aanwezigheid van media in de hen omringende wereld.

OD 5.1
OD 5.4

1.2
De eigenheid van verschillende media(talen) en de mediawereld ontdekken, aanvoelen en begrijpen.
OD 5.3
ET 5.5
1.3
Het aan media verbonden communicatieproces van "zenden" en "ontvangen" ervaren, begrijpen en illustreren.
ET 5.5
ICT-ET 8
1.4
Voor hen bedoelde mediaboodschappen begrijpen.
OD 5.1
ICT-ET 6
1.5
Zich op basis van mediacontent een mening over iets kunnen vormen.
ET 5.1
1.6
De mogelijkheden van de media(talen) ontdekken om eigen ideeën, gevoelens, gebeurtenissen en informatie vorm te geven en te verwerken.
ET 5.3
ICT-ET 5
1.7
Een passend medium kunnen kiezen of verschillende media kunnen combineren in functie van een beoogd doel.

ET 5.3
ICT-ET 2
ICT-ET 3
ICT-ET 4
ICT-ET 5
ICT-ET 6
ICT-ET 7
ICT-ET 8

1.8
Op voor hen bestemde mediacontent gepast kunnen reageren.

OD 5.3
ET 5.4
ICT-ET 1
ICT-ET 2
ICT-ET 3
ICT-ET 4
ICT-ET 5
ICT-ET 6
ICT-ET 7
ICT-ET 8

1.9
De media(talen) ontdekken die het best bij hun persoonlijkheid aansluiten, en die ontwikkelen.
 OD 6.3
ET 5.4
1.10 In audiovisuele media de volgende bouwstenen ervaren, herkennen, benoemen en gebruiken: geluid, licht, kader, montage en beeldverwerking.
 OD 5.3
ET 5.1
ICT-ET 5
1.11 Voor hen relevante basisbegrippen en gangbare termen die verbonden zijn aan media en de omgang ermee, kennen en kunnen gebruiken.
 ET 5.3
1.12 Genoegen (plezier) beleven aan de omgang met media.
 OD 6.2
OD 6.5
ET 6.1
ICT-ET 1
1.13 Interesse en verwondering tonen voor technologieën en ontwikkelingen binnen de mediawereld.
 OD 6.1
OD 6.5
ET 6.1
ICT-ET 1
1.14 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid (eigen talent) te tonen.
 OD 6.3
ET 6.4
ICT-ET 1
ICT-ET 5
1.15 Bereid zijn de eigen mediageletterdheid in te zetten bij het leren van anderen.
 ET 6.4

 

ME2 - Mediawijsheid

Doel
Omschrijving
OD / ET
2.1
Inzien dat de informatie uit media vaak een subjectieve weergave van de werkelijkheid is.
ET 5.1
ET 5.5
ICT-ET1
2.2
Ervaren en vaststellen hoe verschillende media elkaar onderling kunnen beïnvloeden (geluid, klank, beweging,...).
OD 5.2
ET 5.2
ICT-ET 5
2.3
Beseffen dat eenzelfde mediaboodschap vanuit verschillende standpunten op een andere manier ervaren kan worden.
ET 5.5
ICT-ET 2
2.4
Mediaboodschappen kritisch beoordelen naar inhoud, vorm of gebruik.
OD 5.4
ET 5.5
ICT-ET 2
2.5
Inzicht verwerven in de verschillende functies van media (communicatie, informatieverwerking, welbevinden verhogen, vorming, creatief vormgeven,...)
ET 5.2
ICT-ET 2
2.6
De impact van media op het dagelijkse leven van mensen kunnen illustreren.
ET 5.5
ICT-ET 2
2.7
Inzien dat bepaalde mediacontent positieve en negatieve gevolgen kan hebben voor het eigen welzijn en dat van anderen.
ET 5.5
ICT-ET 2
2.8
Bij het ontwerpen van mediacontent rekening houden met mogelijke gevolgen ervan voor zichzelf en anderen.
ICT-ET 2
ICT-ET 5
2.9
De mogelijkheden van de media op een positieve, verantwoorde en waardebewuste manier aanwenden.
ICT-ET 2
2.10Interesse tonen voor het mediagebruik van anderen behorend tot de eigen en andere culturen.
OD 6.4
ET 6.5
ICT-ET 1
2.11Nieuwsgierig zijn naar het sociale netwerk achter de media.

ET 5.5
ET 6.1
ICT-ET 1

ICT-ET 8

2.12Een kritische en reflecterende houding ontwikkelen ten opzichte van de eigen en andermans omgang met media en met de mediawereld.

ET 5.5
ICT-ET 2

ICT-ET 8

2.13De mening van anderen over media en de mediawereld respecteren.
OD 6.4
ET 6.5
2.14Inzien hoe de ontwikkeling van mediacompetentie bijdraagt tot de eigen zelfredzaamheid.

ICT-ET 3
ICT-ET  4

2.15Bereid zijn om op een genuanceerde en toekomstgerichte wijze mee te evolueren met de ontwikkelingen van media (levenslang leren).

ET 6.2
ICT-ET 3
ICT-ET 4

 

ME3 - Technische en instrumentele mediacompetentie

Doel
Omschrijving
OD / ET
3.1
De mogelijkheden van voor hen bedoelde mediamiddelen ontdekken.
OD 5.2
OD 5.3
OD 6.1
ET 5.2
ICT-ET 3
ICT-ET 4

3.2

Voor hen bedoelde mediamiddelen creatief kunnen aanwenden.
OD 5.3
ET 5.3
ICT-ET 5
3.3
Technische vaardigheid ontwikkelen bij het gebruik van voor hen toegankelijke mediamiddelen.
ET 5.3
ICT-ET 3
ICT-ET 4
ICT-ET 5
3.4
Voor hen bedoelde mediamiddelen op een verantwoorde en veilige manier gebruiken.
ICT-ET 2
3.5
Voor hen bedoelde mediamiddelen en hun toepassingen kennen en benoemen.
ET 5.3
3.6
Zorg dragen voor de eigen en andermans mediamiddelen.
ICT-ET 2
3.7
Bereid zijn technische en instrumentele vaardigheid met betrekking tot media te ontwikkelen door te oefenen (leren leren).
ICT-ET 3
ICT-ET 4